Statusbedömningar

Europaparlamentets och Rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 (vattendirektivet) syftar till att uppnå ett långsiktigt och hållbart utnyttjande av vattenresurserna. Målet är att alla vatten skall uppnå minst ekologisk och kemisk god status 2015 (senast 2027). Direktivet har införts i svensk lag främst genom 5 kap. Miljöbalken och förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Ansvaret för vattenförvaltningen ligger på Vattenmyndigheterna som samlar information och gör en bedömning av vattnets ekologiska och kemiska status.