Fiskevård

Under 1950-talet inledde Hallands län hushållningssällskap fiskeribiologiska undersökningar av Ätrans laxstam. Undersökningarna förlades till Högvadsån och innefattade kontroll över laxvandringen i Högvadsån vid Nydala. I samband med upptagande av undersökningarna arrenderades det fasta laxfisket vid Nydala och det har därefter använts som kontrollfiske av laxuppvandringen i Högvadsån. Vid Nydala sattes en fälla upp för att fånga smolt. Åren 1952 – 1969 Carlin-märktes 7196 smolt i syfte att klarlägga den västsvenska laxens vandringsmönster (Gösta Edman, 1993).

Enligt 3 kap. 2 § FIFS 2004:37 (Fiskeriverkets föreskrifter) om fiske i sötvattensområdena är fiske efter lax och öring förbjudet fr o m den 1 oktober t o m den 31 mars i vattendrag som mynnar i Kattegatt och Skagerack. Bestämmelserna avser fiske i vattendrag från gränsen mot kustvattenområdet till det första definitiva vandrings-hindret (3 kap. 1 § FIFS 2004:37).
Minimimåttet för lax och öring är, enligt 3 kap. 7 § FIFS 2004:37, 45 cm för lax och 45 cm för öring. Det råder ett generellt förbud mot att fiska havsnejonöga, majfisk, staksill, vårsiklöja, storskallesik, groplöja, skärkniv och ål. För ål finns undantag för vissa vattenområden där fiske är tillåtet. I Ätrans avrinningsområde är fiske efter ål tillåtet uppströms nedan nämnda kraftverk.