Fisketillsyn

Tillsyn tillsammans med fångstrapportering är grunden för att kunna upprätthålla förvaltningsmålen.

Ätrans nedre FVO och Högvadsån FVO har förordnade tillsynspersoner som verkar inom respektive fiskevårds-områdes sträcka.

På sträckan som arrenderas av Hallands sportfiskeklubb bedrivs ingen aktiv eller ordnad tillsyn. Enligt Patrik Lindström, Hallands SFK, utövar medlemmarna en kollektiv fisketillsyn.

Huruvida det bedrivs någon aktiv tillsyn på Borås sportfiskeklubbs vatten är oklart

Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
5 kap 2 § En fisketillsyningsman förordnas av Länsstyrelsen.
Fiskelagen (1993:787)
34 § För tillsyn över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter meddelade med stöd av lagen får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer utse fisketillsyningsmän.
För kontroll av efterlevnaden av denna lag och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen samt föreskrifter om fisket i EU:s förordningar om den gemensamma fiskepolitiken har en fisketillsyningsman som förordnats därtill och annan befattningshavare hos Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelsen eller annan myndighet i vars uppgifter det ingår att övervaka efterlevnaden om fiske rätt till
1. få tillträde till fartyg, fordon, områden, anläggningar, byggnader, lokaler och andra utrymmen där fisk och utrustning för fisket förvaras eller hanteras för att där göra de undersökningar och ta de prover som behövs för tillsynen utan att ersättning lämnas,
2. på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen, och
3. få den hjälp som behövs för tillsynen av den som är föremål för åtgärden.
En tillsyningsman får även ges tillstånd att ta egendom i beslag enligt 47 §.
Polismyndigheten ska på begäran lämna den hjälp som behövs vid tillsynen.
47 § Om någon ertappas på bar gärning när han eller hon begår brott enligt denna lag, får beslag göras av fisk, redskap, fiskefartyg eller andra föremål som
1. skäligen kan antas ha betydelse för utredning av brottet, eller
2. kan antas bli föremål för förverkande enligt denna lag.
Befogenheter enligt första stycket har
1. fisketillsyningsmän som getts förordnande enligt 34 § tredje stycket, och
2. sådana befattningshavare hos Kustbevakningen, Havs- och vattenmyndigheten eller länsstyrelsen där det ingår att övervaka efterlevnaden av bestämmelser om fiske.
Samma befogenheter har, om fisket kränker enskild fiskerätt, den som innehar fiskerätten eller den som företräder honom eller henne.