Välkommen till Ätrans Nedre FVOF

Välkommen!

För att skapa en långsiktigt hållbar förvaltning av fiskresursen har vi på Ätrans nedre fiskevårdsområdesförening tagit initiativ till att ta fram en förvaltnings- och utvecklingsplan för Ätran samt denna webbaserad portal som beskriver organisation, mål och nuvarande status.

För att finansiera projektet har föreningen erhållit ekonomiskt stöd från Lokalt Ledd Utveckling Halland som delar ut medel inom ramen för Havs- och fiskerifonden.

Förvaltningen av de laxförande vattendragssträckorna i Ätran är splittrad mellan Ätrans nedre fiskevårdsområde, enskilda fiskerättsägare och Högvadsåns nedre fiskevårdsområde. Ätrans nedre fiskevårdsområdesförening omfattar Ätrans huvudfåra på sträckan mellan mynningen i Kattegatt till bron i Vessigebro. I Ätrans nedre fiskevårdsområdes stadgar, § 6, anges att Falkenbergs kommun äger rätt att arrendera ut sin fiskerätt på sträcken nedströms Hertings kraftverk. Fisket nedströms Hertings kraftverk drivs därför av Falkenbergs Laxfiske.

Partners

Status

Förvaltnings- och utvecklingsplanen syftar till att beskriva fiskevattnets nuvarande status utifrån kända omgivningsfaktorer, och med denna kunskap som grund ge förslag på förvaltningsåtgärder, men även peka ut behovet av ytterligare datainsamling samt fysiska insatser som kan förbättra fiskbeståndens reproduktions-förutsättningar. Målet är att nå fram till arbetsmetoder som leder till att uttaget av fisk är uthålligt och i längden gynnar alla inblandade parter.