Åtgärdsförslag

Åtgärdsförslagen i förvaltningsplanen berör ett flertal områden, ur såväl förvaltningshänseende som rent praktiska åtgärder och undersökningar. I vissa fall ligger viktiga fiskevårdsprojekt bortom fiskevårdsområdets möjligheter. Det gäller framförallt de domstolsförhandlingar som kommer att äga rum inom ramen för nationella handlingsplanen för vattenkraften, och som berör ett flertal vattenverksamheter i området. Vid domstolsförhandlingarna kommer aspekter som fiskvandringsvägar, minimitappning (t ex i torrfåran i Ätrafors) och flödesregim att behandlas. Dessa frågor berörs följaktligen inte i åtgärdsförslagen. Fiskevårdsområdesföreningen bör emellertid agera aktivt i samband med domstolsförhandlingarna och driva frågor som är viktiga för såväl fiskbestånd som fiske i Ätran. Som exempel kan nämnas minimitappning i torrfåran i Ätrafors, flödesreglering och faunapassager. 

Fiskevårdsprojekt som ligger uppströms de dammar som kommer att behandlas i domstol bedöms därför vara av mindre intresse i dagsläget. Däremot bör fiskevårdsområdet agera aktivt gentemot Länsstyrelsen i Halland och gentemot Falkenbergs kommun för att se till att de tar sina respektive ansvar att agera inom deras skyldigheter, även om det berör verksamheter uppströms nämnda dammar.  

Nationella handlingsplanen för vattenkraften

De aktiva vattenkraftverken kommer troligen att hanteras inom ramen för den Nationella handlingsplanen för vattenkraften. I de laxförande vattendragen berör detta Ätrafors kraftverk, Nydala kvarn, Ödegärdets kraftverk och Hjärtareds kraftverk. Utöver dessa kan det antas att Vinbergs kraftverk, Ljungby-Åsgårds kraftverk och Trustorps kraftverk i Vinån samt Kärnebygd i Skärshultaån kommer att ingå i planen.  

Anläggningar inom Länsstyrelsens ansvarsområde

I Lia i Högvadsån bedrivs idag ingen kraftutvinning och dammen kommer troligen inte att beröras av Nationella handlingsplanen. Ägarförhållandena är oklara, men tydligt är att Länsstyrelsen i Halland köpte en del av dammen i början av 2000-talet med målet att riva ut den. Av juridiska skäl har detta inte kunnat genomföras och så vitt känt görs inga aktiva försök från Länsstyrelsens sida att fortsätta projektet. 

Ålkistorna vid Hannedal i Skärshultaån och vid Lushult i Rammbäcken bedöms vara tillsynsobjekt för Länsstyrelsen eftersom de ligger inom områden där det råder fiskeförbud efter ål, se Havs- och vattenmyndighetens författningssamling FIFS 2004:37.

I naturreservatet Påvadalsbäcken ligger en gammal kraftverksdamm som är ett definitivt hinder för all fisk. Länsstyrelsen bör inom ramen för reservatets skötselplan åtgärda dammen. Så vitt känt har inga elprovfisken genomförts i bäcken, men det är möjligt att bäcken är ett viktigt reproduktionsområde för öring och flodnejonöga.