Fiskevårdsprojekt

Det första kända fiskevårdsprojektet i Ätran var anläggandet av en denilränna vid Hertings kraftverk 1947 som byggdes i samband med att kraftverket Herting 2 togs i bruk. Innan dess kunde fisk passera genom naturfåran.

Sydkraft utförde biotopvårdsåtgärder på ett ca 1 hektar stort område nedströms Ätrafors kraftverk 1991. Stenutläggningen resulterade i indämning och erosion i strandzonen och som ett resultat av den oönskade påverkan togs block > 40 cm bort 1994.

Aktuellt

x

y

z